Lumia特性机型列表:一键重置、虚拟导航栏隐藏、双击屏幕唤醒

2015/9/4 17:21:50    编辑:软媒 - 玄隐     评论( 字体:【

Win8之家www.win8china.com):Lumia特性机型列表:一键重置、虚拟导航栏隐藏、双击屏幕唤醒

对大多数Windows Phone或Lumia用户来说,手机设备类型繁多,并且在功能上也有差异化,比如一键重置/复位、虚拟导航栏隐藏和双击屏幕唤醒功能不是每种设备都具备。

下面是为大家整理的Lumia特性机型列表:

• 一键重置/复位模式:

Lumia430双卡双待、Lumia435、Lumia435双卡双待、Lumia435双卡双待DTV、Lumia530、Lumia530双卡双待、Lumia532、Lumia532双卡双待、Lumia532双卡双待DTV、Lumia535、Lumia535双卡双待、Lumia540双卡双待、Lumia635、Lumia630、Lumia630双卡双待、Lumia635、Lumia636、Lumia636 4G、Lumia638 4G、Lumia640双卡双待、Lumia640双卡双待DTV、Lumia640 LTE、Lumia640 LTE双卡双待、Lumia640 XL、Lumia640 XL双卡双待、Lumia640 XL LTE、Lumia640 XL LTE双卡双待、Lumia730双卡双待、Lumia735、Lumia830、Lumia930、Lumia1320、Lumia1520、Lumia Icon。

• 虚拟导航栏隐藏:

Lumia535、Lumia535双卡双待、Lumia540双卡双待、Lumia640双卡双待、Lumia640双卡双待DTV、Lumia640 LTE、Lumia640 LTE双卡双待、Lumia640 XL、Lumia640 XL双卡双待、Lumia640 XL LTE、Lumia640 XL LTE双卡双待、Lumia730双卡双待、Lumia735

• 双击屏幕唤醒:

Lumia430双卡双待、Lumia435、Lumia435双卡双待、Lumia435双卡双待DTV、Lumia520、Lumia520T、Lumia521、Lumia525、Lumia526、Lumia532、Lumia532双卡双待、Lumia532双卡双待DTV、Lumia535、Lumia535双卡双待、Lumia540双卡双待、Lumia620、Lumia625、Lumia640双卡双待、Lumia640双卡双待DTV、Lumia640 LTE、Lumia640 LTE双卡双待、Lumia640 XL、Lumia640 XL双卡双待、Lumia640 XL LTE、Lumia640 XL LTE双卡双待、Lumia720、Lumia720T、Lumia730双卡双待、Lumia735、Lumia820、Lumia830、Lumia920、Lumia920T、Lumia925、Lumia925T、Lumia930、Lumia1020、Lumia1320、Lumia1520。

(via: NPU)